Založení svěřenského fondu

Svěřenský, nebo také svěřenecký fond je v mnoha zemích oblíbenou formou, jak podporovat různé charitativní projekty. Přes mnohaletou tradici v zahraničí se v tuzemsku tento institut dosud příliš neujal. Česká veřejnost zná svěřenecký fond převážně v souvislosti s premiérem, který si jeho založením řešil otázku střetu zájmů.

Co je svěřenecký fond?

Obecně lze svěřenecký fond charakterizovat jako soubor majetku, který jeho zakladatel vyčlení ze svého soukromého majetku ke konkrétnímu účelu. Takto vyčleněný majetek zůstane plně anonymní bez právní subjektivity. Stará se o něj správce, kterého touto funkcí pověří zakladatel fondu. Úkolem správce je pečovat o majetek a snažit se o rozmnožování majetkové podstaty. Zakladatel může dále jmenovat benefienta, což je pak jediná osoba, která má ze svěřenského fondu prospěch.

Kdo může svěřenecký fond založit?

Pro založení svěřeneckého fondu se může rozhodnout jak fyzická, tak i právnická osoba. Fond může být založen buď za soukromým, nebo veřejně prospěšným účelem. Zakladatel může ze svého majetku vyčlenit jakoukoliv movitou věc nebo libovolnou nemovitost. Tuto formu vyčlenění majetku lze z právního hlediska připodobnit k nadacím, které ovšem neskýtají tak velkou variabilitu jako svěřenské fondy. V jiných zemích slouží svěřenecké fondy k ochraně majetku, nebo pro veřejně prospěšné účely, jako jsou například psí útulky a jiné. V takových případech je hlavním posláním fondu „veřejné blaho“. Výnosy z fondu se pak využívají pro vzdělávací, kulturní či jiné akce.

Další účel svěřeneckých fondů

Fyzické osoby se založením svěřeneckého fondu mohou zajistit na stáří, nebo ochránit svůj majetek před lehkovážným nakládáním ze strany některého člena rodiny. Pro právnické osoby je to jedna z forem ochrany majetkové podstaty před případným podáním insolvenčního návrhu ze strany jejich věřitelů, v případě krátkodobé platební neschopnosti. Také mohou tímto způsobem rozdělovat majetek mezi společníky nebo z fondu poskytovat zaměstnanecké benefity.